28/8/2557 14:03:49
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ลุ้นรับรางวัล
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'
       ++ แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'การเข้ารับปริญญา'

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.ห้องสอบที่ห้องอบรม 1 และห้องอบรม 2
นักศึกษาที่สอบกลางภาคห้องอบรม 1 และห้องอบรม 2 ให้ไปที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬาแห่งใหม่) ชั้นที่ 2
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 2.เลือกเข้ากลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 เลือกเข้าสังกัดหลักสูตรผ่าน WebSite
ศูนย์บริการการศึกษา
ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 12 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น
รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา.. ..วิธีการเลือก
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 3.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 18 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 <ตรวจสอบรายชื่อ มทส.> , <ตรวจสอบรายชื่อ สบพ.>
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2557
 4.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 (เพิ่มเติม)
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2556 (เพิ่มเติม) (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต(อยู่ในห้องฝ่ายทะเบียนนักศึกษา) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป (1) กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2557
 5.ประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค
ด้วยในวันอังคารที่ 26 สิงหาคมถึงวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นสัปดาห์สอบกลางภาค ภาค 1/2557 จึงประกาศงดการเรียนการสอนรายละเอียดตามประกาศดังนี้<<<ประกาศงดการเรียนการสอน>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนฯ   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2557
 6.ประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 1/2557
มหาวิทยาลัยได้เปิดระบบการประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 1/2557 นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดวิธีการประเมิน)
ทั้งนี้รายชื่อนักศึกษาผู้ทำการประเมินการสอนจะถูกรักษาไว้โดยถือเป็น ความลับ ผู้สอนไม่สามารถทราบได้ หากพบปัญหาอุปสรรคในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อ งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร. 4659
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนอย่างครบถ้วน (ประเมินอาจารย์/ประเมินตนเอง/ประเมินสภาพแวดล้อม) จักมีสิทธิ์ในการเข้าชิงรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอน โดยรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
http://reg.sut.ac.th , http://elearning.sut.ac.th และ http://fda.sut.ac.th ในภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 7.ตารางสอบซ้ำซ้อนกลางภาคการศึกษาที่ 1/2557
1.) ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศที่บอร์ดฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อนตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ <<<ที่นี่>>>
3.) แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         **** บทลงโทษการทุจริตการสอบ(CLICK) สอบนอกตารางโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2557
 8.เปลี่ยนชื่อห้อง cadcam 1-3 ที่อาคารเครื่องมือ 5 และอาคารเครื่องมือ 6
ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมื่อ 5 และเครื่องมือ 6 ได้เปลี่ยนชื่อจาก cadcam I ที่ F5 เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (Lab com 9) และห้อง cadcam II ที่ F6 เป็นชื่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (Lab com 10) ห้อง cadcam III ที่ F6 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 (Lab com 11)
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2557
 9.ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2557
- แบบสอบถามสำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 1
- แบบสอบถามสำหรับ นศ. พี่เลี้ยงทางวิชาการ
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2557
 10.ด่วนที่สุด! ให้นักศึกษาติดต่อรับเงินคืน
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเงินคืนที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. …ตรวจสอบรายชื่อ… ที่นี่
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2557
 11.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เงินในบัญชีไม่ถูกตัด ภาคเรียนที่ 1/2557
เนื่องจากเงินในบัญชีเงินฝากของนักศึกษามีไม่เพียงพอกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทำให้เงินในบัญชีจึงไม่ถูกตัดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ดังนั้น ให้นักศึกษานำเงินสดมาชำระที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร พร้อมเขียนคำร้องขอชำระเงิน และเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้า …ตรวจสอบรายชื่อ(ธ.ไทยพาณิชย์)… …ตรวจสอบรายชื่อ(ธ.กรุงไทย)… ที่นี่
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2557
 12.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 1/2557
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 13.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 3/2556 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 1/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินทึ่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2557
 14.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 15.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 1/2557
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 57 ถึง วันที่ 25 ก.ค. 57 [พร้อมนักศึกษาปกติ] และ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 57 ถึง วันที่ 10 ก.ย. 57
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 57 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ก.ย. 57
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 57
01 : ปฏิทินสำหรับนักศึกษาทุน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 16.นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" 1/2557
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 หนี้ในระบบจะถูกตัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป (ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 17.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2557
นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ซึ่งวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
01 : ปฏิทินการชำระเงิน (1) / 02 : ปฏิทินการชำระเงิน (2)
01 : ปฏิทินการชำระเงิน (ฉบับที่ 2)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 18.นักศึกษาใหม่รับสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
นักศึกษาใหม่รุ่นปี 2557 ที่เปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์สามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2557
 19.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2556
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2556 =ดังรายชื่อต่อไปนี้= ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2557
 20.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 21.รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 3/2556
สถานพัฒนาคณาจารย์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 โดยมีรายชื่อดังนี้ <<คลิ้กตรวจสอบรายชื่อ>> นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 ตุลาคม 2557 (พร้อมหลักฐานบัตรนักศึกษา และแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2557
 22.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
 23.บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ปกครองจะได้รับ ได้แก่ ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ,กำหนดการลงทะเบียน, วันเปิดภาคการศึกษา, ช่วงเวลาเพิ่มรายวิชา, ช่วงเวลาลดรายวิชา, วันสอบกลางภาค, วันสอบปลายภาค, ผลการเรียนนักศึกษา, วันปิดภาคการศึกษา, กิจกรรมหรืองานที่น่าสนใจ ฯลฯ <<ใบสมัครรับบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา